ראשי    /    תקנון
תקנון
     

 

תקנון

תנאי שימוש באתר www.shop.tokeep.co.il

 

1. www.shop.tokeep.co.il הוא אתר אינטרנט, המוכר מוצרים שונים ללקוחות (להלן: "האתר", ומופעל ע"י דה פלאו בע"מ (ח.פ. 51-410530-3) (להלן: "החברה").  החברה מאשרת ללקוחותיה ולאורחיה גישה ורכישה דרך האתר, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה (להלן: "התקנון"). 

2. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר ויחיד לצורכי נוחיות בלבד, ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

3. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש באתר. המשתמש באתר (להלן "המשתמש" או "הלקוח") מצהיר כי הינו מקבל את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכים לנהוג על פיהם. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת שימושך. ככל שאינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הינך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה ו/או עקב הפרה של הוראה מהוראותיו, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. בכל מקרה של שינוי התקנון, הנוסח המחייב יהיה הנוסח של התקנון כפי שפורסם באתר במועד כלשהו, אלא וככל שהתקנון קבע אחרת, ובכפוף לכל דין. 

6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

7. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוח, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוח באתר.

8. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותים, תיאורים, תוכן תוויות ו/או דברי הסבר הנוגעים למוצרים הנמכרים על ידה והללו הינם באחריות היצרנים, משווקים ו/או היבואנים. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

9. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד. 

10. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה (באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן). החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.

11. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.

אופן השימוש באתר

12. משתמש/לקוח באתר הינו כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות רכישה בחנות, גולש ו/או על כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, טלפון נייד ו/או בדרך אחרת.

13. כל משתמש מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

13.1 לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג'.

13.2 לא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, מידע פרטי או סודי, תכנים הכוללים השמצות, הטרדה וכד'. החברה תהא רשאית למנוע ולסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.

13.3. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לעשות כל פעולה שתגביל ו/או תחבל ו/או תשפיע על פעולתו התקינה של האתר.

14. המשתמש רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד, על פי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושו האישי בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לא לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיה הינה מרמה, תרמית, התחזות ו/או כל פעולה דומה.

המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

15. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן לא תשא החברה בכל נזק שאינו ישיר שנגרם למשתמש. אופן הצגת המוצרים באתר הינו על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח והללו יתווספו לכל הזמנה. פירוט דמי המשלוח מופיע באתר תחת מדיניות משלוחים. 

16. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר והחברה אינה מתחייבת לקיים מיגוון של מוצרים ו/או להציע למכירה מוצרים שנמכרו בעבר וכל נושאים אלו יהיו על פי שיקול דעתה המוחלט.

17. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ וכאמור לעיל, אינם כוללים דמי משלוח.

18. החברה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים (להלן: "המחירים") ודמי המשלוח באתר בזמן אמת,  עם זאת, המחירים מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים ו/או דמי המשלוח לפני שהושלם תהליך ההזמנה ובכלל זה אישור העיסקה על ידי חברת האשראי, יחויב הלקוח לפי המחיר המעודכן ו/או דמי המשלוח המעודכנים של המוצר שנרכש. 

19. החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ובכלל זה גם דמי המשלוח, ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר או דמי המשלוח שנמסרו ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה וביצוע התשלום.

20. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת

21. מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה, בניכוי הוצאות ועמלות כמפורט להלן.

הרשמה לאתר, דיוור ואופן ביצוע הרכישה

22. בטרם רכישה באתר, הינך נדרש למלא טופס הזמנה עם פרטי המזמין ואמצעי התשלום (להלן: "טופס ההזמנה"). מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח המזמין בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תשא בכל הוצאה או נזק הקשורים לכך.

23. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה ולנקוט בכל פעולה אחרת, על פי שיקול דעתה, בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

24. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל המזמין הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. 

25. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות הודעת אימות אשר תשלח לדואר האלקטרוני של המזמין לאחר ביצוע ההזמנה (להלן: "הודעת אימות(". למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח ו/או בשליחת הודעת האימות בכדי לאשר שהמוצר קיים במלאי ו/או לחייב את החברה בהספקת המוצר. עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה (להלן "מסמך פרטי העיסקה").

26. במקרה והודעת אימות ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.

27. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות סל הקניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, ובכלל זה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה על ידי הלקוח ו/או באמצעות מסרון.

28. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או מסרון כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר, אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

ביטול עסקה על ידי המשתמש באתר

29. רק הלקוח המזמין רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981, לרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק"). 

30. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. בכפוף להוראות החוק, ככל שהלקוח שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

31. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוח, לא יגרור חיוב נוסף, והאתר יחזיר ללקוח את הסכומים ששילם בגין העסקה. 

32. ביטול עיסקה חייב להיות בכתב ובאמצעות צורת התקשרות המאושרת על ידי האתר (דוא"ל, דואר רשום, פקס וכד'). הודעת ביטול של הלקוח תפרט את שמו ומספר הזהות של הלקוח, מספר הזמנה ופירוט אמצעי התשלום באמצעותו בוצעה ההזמנה (בכרטיס אשראי – 4 או 6 ספרות אחרונות). 

33. לקוח רשאי לבטל את העסקה על פי המועדים הקבועים בחוק ולקבל החזר כספי בגין ביטול העיסקה, וזאת אחר השבת המוצר. הלקוח יהיה חייב להשיב לידי החברה את המוצר שנרכש על ידו, כאשר זה חדש, לא נעשה בו כל שימוש, באריזתו המקורית ועל חשבונו של הלקוח. 

34. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול ובתנאי כי הלקוח השיב את המוצר לאתר עד אותו מועד. החברה תשיב ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, ותגבה דמי ביטול המותרים על פי החוק, שבמועד הכנת תנאי השימוש הינם בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או הפרה מהותית של תנאי השימוש (להלן "אי התאמה"), תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן ואחר בירור אי ההתאמה, תשא בעלויות איסוף המוצר. במקרה של אי השבת המוצר לחברה, יוארכו המועדים להשבת הכספים בפרק הזמן שעד השבת המוצר בפועל. 

35. אין בזכותו של צרכן לביטול עסקה, כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שנפגע בצורה כלשהי. 

 36. הזכות לביטול עסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים של מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הלקוח.

37. בהתייחס למוצרים בעלי חיי מדף קצרים ובכלל זה זרעים שמועד השימוש בהם פקע, שתילים, פרחים וכד', לא יינתן החזר כספי לגביהם.

38.החברה אינה נושאת בכל אחריות לפגם פונקציונאלי, תפעולי ו/או אחר בתפקוד המוצר ו/או ליקוי בביצועי המוצר ואחריות זו תחול על היצרן, משווק ו/או יבואן של המוצר. אחריות החברה, ככל שהינה קיימת, תחול רק במקרה של פגם הנובע מאריזת המוצר.

39. בכל מקרה שהוא, לא תישא החברה באחריות כלשהי, העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ובכלל זה לא תשא בכל נזק עקיף ו/או נזק תוצאתי.

40. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח במוצר שנרכש על ידו, ובכלל זה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המשווק  ו/או היבואן. מודגש כי החברה הינה גוף המתווך בין הלקוח ליצרן ו/או המשווק ו/או היבואן של המוצר ואינה נושאת בכל אחריות לנזקים מכל מין וסוג שהוא הנובעים משימוש המשתמש במוצר.  

41. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה עם קבלתו ובכל מקרה תוך 2 ימי עסקים, במידה והמוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.

ביטול עסקה ע"י החברה 

42. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

42.1 אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;

42.2 אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;

42.3 אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;

42.4 אם השימוש באתר כלל פעולה או סיוע או נחזה כפעולה בניגוד לחוקי מדינת ישראל;

42.5 כאשר הלקוח חב כספים לחברה;

42.6 אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר;

42.7 במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, מגפה, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה בשליטת האתר ו/או תוצאת מעשה או מחדל של האתר;

42.8 במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו;

42.9 אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח);

42.10 כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 43. בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר;

44. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן תהיה רשאית לספק רק חלק מהמוצרים שנרכשו ו/או שלא לספקם כלל, על פי שיקול דעתה ואחר שתמסר הודעה מתאימה ללקוח.

אספקת והובלת המוצרים

45. החברה תפעל כדי לספק את המוצר ללקוח בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי או בצורה אחרת שתאושר על ידי האתר.

46. זמני אספקת המוצרים כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד).

47. החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי המשתמש, בטווח המועדים המצויין באתר תחת קטגוריית מדיניות המשלוחים, והכל ככל שהדבר תלוי בה. במקרים מסויימים (דוגמאת הזמנות חריגות בגודלן), הזמנות לאיזורים מסויימים ו/או עיכובים שאינם בשליטת החברה, עשויים מועדי האספקה של המוצרים להשתנות.

48. אספקת המוצרים תעשה על פי בחירת הלקוח מבין האפשרויות המוצעות על ידי החברה בעת ביצוע ההזמנה ועשויות לכלול אספקה באמצעות שליח, דואר ישראל, נקודת איסוף או  כל צורה אחרת. 

49. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח ו/או דואר ישראל ו/או כל צד ג' המעניק את שירותי המשלוח והאיסוף, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור באספקת המשלוח בנסיבות של כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה. 

50. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה.

51. במקרה בו התקבל אישור מהלקוח להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ובכלל זה גם לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף או תוצאתי אחר, מסוג שהוא, שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.

52. שינוי אופן השילוח לאחר ביצוע הזמנה יתאפשר רק באישור החברה ועשוי להיות כרוך בעלות נוספת.

53. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את שיטות המשלוח ו/או את תעריף המשלוח, ככל שקיימות מגבלות על משלוח לאיזור או כתובת מסויימת ובכלל זה מגבלות שנקבעו על ידי חברת השילוח ו/או דואר ישראל ו/או צדדים שלישיים ו/או נסיבות מסויימות.

54. מועדי האספקה אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי, החברה תיצור קשר עם הלקוח והוא לא יחויב בגין העסקה וההזמנה תבוטל. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

 קניין רוחני וזכויות יוצרים

55. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, שמות "לוגו", שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן בפרק זה: "הקניין הרוחני"),  מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ובכל מקרה שייכים  לחברה או לצדדים שלישיים אחרים.

56. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם את הקניין הרוחני ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש בקניין הרוחני ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

57. הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר, שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניין הרוחני ו/או לפגוע בפרטיות משתמשים ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו.

58. כל זכויות הקניין הרוחני (ובכלל זה זכויות שאינן רשומות על פי דין), מבלי לגרוע מכלליות האמור: ובכלל זה שמות מסחריים, דומיין, סימני המסחר, מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, עיצובים, וכן כל נושא או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא על פי תנאי התקנון ולצורך ביצוע רכישת מוצרים על פי הוראות התקנון. 

מדיניות פרטיות

59. החברה אימצה מדיניות שמירת פרטיות, אשר מטרתה להגן על משתמשי האתר. החברה עשויה לעדכן את מדיניותה זו מעת לעת על פי שינוי חקיקה, אופי הפעילות ונסיבות נוספות. בכל מקרה של שינוי מדיניות, יעודכנו תנאי שימוש אלו. 

60. המידע הנוגע לכל משתמש ישמר במאגרי המידע של החברה וישמש את החברה לצורך מתן השירותים על פי התקנון ובכלל זה מעקב אחר מתן השירותים ומתן מידע הנדרש בהתייחס לשירותים הניתנים על ידי האתר. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע הנוגע לכל משתמש, הנדרש לצורך ביצוע עיסקאות ומתן שירותים. שימוש זה כולל גם העברת מידע זה לגורמים השונים בהתייחס לשירות הניתן, דוגמאת חברת שילוח. 

61. מידע סטטיסטי הינו מידע המכיל נתונים אשר אינם מזהים משתמש בפרטיו שלו, וזה נאסף על ידי החברה ועל ידי צדדים שלישיים. המידע הסטטיסטי נשמר בנפרד מהמידע האישי של המשתמש והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר החברה עושה במידע האישי ומיועד לצורכי האתר. בשימוש באתר הינך מסכים כי החברה ו/או צדדים שלישיים מטעמה, יעשו שימוש במידע זה.

62. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שבידיה, בין המידע האישי ובין המידע הסטטיסטי, לצורך אספקת השירותים, וכן לצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים ו/או באתר.

63. החברה רשאית להשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, לפי הפרטים שמסרת בעת השימוש באתר, בקשר לשימושך באתר ו/או לשלוח אליך מדי פעם מסרים, ובהם עדכונים על מבצעים שונים, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשויה למצוא בהם עניין (להלן "הודעות"). המשך השימוש שלך באתר והסכמתך לתקנון זה, מהווים הסכמה לקבלת הודעות בהתאם להוראות הדין. 

64. החברה תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האתר ופיתוחו, לשיפור מבנה האתר והשירותים הניתנים בו. לשם כך, עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי.

65 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי של המשתמש אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

65.1 במידה ונתת את הסכמתך המפורשת לכך;

65.2 במקום בו מסירת המידע האישי נדרשת לצורך מתן השירותים למשתמש;

65.3 למערכות צד שלישי הנדרשות לשם השלמת ביצוע השירותים (כגון מערכות של חברות סליקה, חברות שליחויות וכו', המעורבים במתן השירותים);

65.4 על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בהתייחס לכל הליך משפטי;

65.5. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;

65.6 אם תבצע באמצעות האתר פעולות אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתקנון;

65.7 כחלק מפעילות מסחרית כוללת דוגמאת שיתוף פעולה עם צד ג', אשר יתייחס לכלל הפעילות של החברה;

65.8 אם החברה תמכור, תמחה, תעביר, תתמזג את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר מדיניות הפרטיות כמפורט בתקנון זה.

66. החברה משתמשת בקבצי  Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המבקר ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. 

67. ידוע לך כי מידע אישי אודותיך עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות למדינות שדיניהן מבטיחים רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע אישי הקבועה בדין הישראלי. במקרים כאמור, החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות זו וכנדרש לפי הדין החל. בעצם השימוש באתר ומסירת מידע אישי לחברה, הינך נותן בזאת הסכמתך להעברה ו/או שמירה ו/או אחסון ו/או עיבוד של מידע אישי מחוץ לגבולות מדינת ישראל. 

68. החברה מיישמת בפלטפורמה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים מעטפת הרמטית חסינה לפגיעות כאמור לעיל. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה.

הסכם נפרד על פי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958 

69. מוסכם בזאת, כי תקופת ההתיישנות בהתייחס לכל תביעה נגד החברה ו/או שעניינה התקנון ו/או פעילות על פיו, הינה 6 (ששה) חודשים ממועד האירוע נשוא אותה תביעה. מובהר כי בהסכמתך להשתמש בשירותיה של החברה ובעת ביצוע הזמנה כלשהי, הינך מסכים להסכם נפרד זה ועל פיו קוצרה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958 לששה חודשים וזאת על פי הוראות סעיף 19 לחוק האמור לעיל. 

 

Copyright © 2024 all rights reserved | נבנה ע"י לוגייט טכנולוגיות